Trước khi đi xa một thời gian dài, vị vua gọi một số quan trong triều, trao cho mỗi người một số tiền lớn bảo xây cho vua một ngôi nhà, rồi vua ra đi. Có vị quan dùng những vật liệu tốt nhất, đắc tiền nhất để xây kiểu nhà đẹp nhất cho vua. Nhưng có vị quan nghĩ rằng nhà xây là của vua, mình chẳng được sơ múi gì cả nên dùng vật liệu thường, rẻ tiền và xây kiểu nhà hết sức phổ thông, còn tiền dư bỏ túi. Ngày về, vua đi ngang qua từng nhà xây, rồi triệu tập các quan lại, tuyên bố: “Căn nhà nào các quan xây, căn nhà đó thuộc các quan.”