“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.(Giăng 12:24-25).

 

 

 

Đời sống của Cơ Đốc Nhân là đời sống liên kết trong sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jesus. Ý nghĩa này được Chúa Cứu Thế Jesus ví dụ như “hột giống lúa mì” để bày tỏ trọng tâm của Tin Lành và kêu gọi con dân Ngài bước theo.

 

Làm thể nào Chúa Cứu Thế Jesus có thể chiến thắng được sự chết, tội lỗi và kéo nhiều người đến với Ngài ? Tất cả do sự chết thay của Ngài trên cây thập tự. Vâng, “hột giống lúa mì... chết đi, thì kết quả được nhiều.” Nếu con dân Chúa chuộng lợi ích của mình hơn là sống theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, đời sống đó sẽ chẳng kết quả gì cho Ngài. Nhưng nếu gát qua lợi ích của mình mà sống theo mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thật sự “sống”. Nếu điều này đã đúng với Chúa Cứu Thế Jesus, chắc chắn cũng sẽ đúng với chúng ta là những người bước theo dấu chân của Thầy mình.

 

Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21). Có lãnh vực nào trong đời sống chúng ta chưa đồng “chết” với Chúa Cứu Thế Jesus không ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh