“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

 

 

 

Thế giới chúng ta sống đang chạy đua theo vật chất. Từ những người cầm quyền đến những tổng giám đốc công ty lớn, từ những người làm ra tiền đến những người lãnh trợ cấp thất nghiệp dễ dàng “tham tiền bạc.” Lòng “tham tiền bạc” không phân biệt giàu, nghèo. Một tài tử nổi tiếng đã phát biểu rằng nhiều người xài tiền mà họ không tạo ra để mua những thứ mà họ không muốn và phô trương với người mà họ không thích. Tiền bạc chi phối đời sống, gây sai lệnh những giá trị đạo đức và những tiêu chuẩn thuộc linh. Tất cả những điều vừa kể dễ gây cho chúng ta rời xa lòng tin kính Đức Chúa Trời, và dễ gây ra biết bao đau thương. “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn” vì chúng ta sẽ không “sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất.”

 

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta tập sống đời sống đạo tốt và thoả lòng, như chính ông đã tập, “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:11-13). Chúng ta có thể hiểu như sau: Tin kính là sự giàu có lớn, nếu chúng ta biết sống thoả lòng. Hãy cầu nguyện cho mình.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh