“Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời! Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. (Giăng 1:35-39).

 

 

 

Một số người đã “đến” với Chúa Cứu Thế Jesus và “tìm” chỗ định cư, “tìm” nơi giúp đỡ trong thời gian mới định cư, “tìm” một lợi nhuận vật chất nào đó để rồi thất vọng, trở về “vị trí cũ”.

 

Khi thấy Chúa Cứu Thế Jesus đi ngang qua, Giăng Báp-tít giới thiệu với hai môn đệ mình: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời !” Hai người liền đi theo Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài xoay lại hỏi hai người: “Các ngươi tìm chi ?” Các ngươi thật sự tìm chi ? Từ tận nơi sâu thẳm của tấm lòng, các người muốn tìm chi ? Sự bình an ? Tình yêu thương ? Sự tha thứ những mặc cảm tội lỗi ? Sự đổi mới ? Ý nghĩa của cuộc sống ? Sự cứu rỗi ? “Hãy đến xem” các ngươi sẽ thấy. Hãy đến với Ta, các ngươi sẽ thấy. Khi đưa ra câu hỏi “Các ngươi tìm chi ?” Chúa Cứu Thế Jesus tạo cho hai môn đệ của Giăng Báp-tít xin Ngài điều mà họ đang thật sự muốn tìm kiếm; và họ đã tìm được chính Ngài.

 

Chúa Cứu Thế Jesus sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta, nhưng Ngài thường uốn nắn tấm lòng của chúng ta để chúng ta khao khát điều mà Ngài muốn ban cho, chớ không phải điều chúng ta muốn. Chúng ta nghĩ Ngài muốn ban cho chúng ta điều gì ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh