“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12:9-10).

 

 

 

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi những người giữ các chức vụ trong hội thánh nói riêng và những hội viên trong hội thánh nói chung hãy thi hành bổn phận và quyền hạn với “lòng yêu thương”. Đó là điểm nồng cốt của con dân Đức Chúa Trời. Không có “lòng yêu thương” bao nhiêu ân tứ chúng ta có, bao nhiêu chuyên môn chúng ta sở hữu, bao nhiêu công tác chúng ta thực hiện cũng trở thành con số không.

 

“Lòng yêu thương phải cho thành thật” hay có nghĩa là không được giả dối như yêu thương kiểu Hollywood. “Lòng yêu thương” không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng phải bằng hành động; không phải mù quáng, nhưng phải trong lẽ thật; không vì lợi nhuận, nhưng “thành thật”. “Lòng yêu thương” cũng phải “gớm sự dữ mà mến sự lành”, mà chữ “gớm” tại đây mang hình ảnh ghét “sự dữ” đến độ như ghét hoả ngục. “Lòng yêu thương” phải “mến sự lành” mà chữ “mến” tại đây có nghĩa là dính chặt vào nhau như keo, để chúng ta sẵn sàng, gìn giữ và làm theo.

 

Chữ “anh em” trong câu “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em” đề cập đến anh chị em trong niềm tin, và chúng ta được khuyên mang lấy gánh nặng cho nhau và tha thứ nhau. “Lòng yêu thương” anh chị em phải “kính nhường” nhau hay phải tôn trọng nhau; không ganh đố, không xem thường nhau, không nói xấu nhau, không trả đủa nhau, nhưng tôn trọng nhau qua thái độ, lời nói và hành động, nhứt là giữa chốn đông người.

 

Điểm nào trong tình yêu thương kể trên mà Bạn thích nhứt ? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban thêm điểm đó cho Bạn.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh