“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. 4 Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. 5 Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy.(Phục truyền luật lệ ký 8:2-5).

 

 

 

Trên đây là bài giảng của lãnh tụ Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên sau gần bốn mươi năm lưu lạc trong sa mạc và sắp bước vào Đất Hứa. Trong gần bốn mươi năm dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã “hạ” họ xuống và “thử” họ. Chữ “hạ” có nghĩa là dạy họ khiêm nhường để nhờ cậy Ngài, vì trong sa mạc “đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước” (8:15) và chẳng có thức ăn. Chữ “thử” tại đây mang ý xây dựng: Đức Chúa Trời thử dân Ysơ-ra-ên trong cảnh khó khăn và nguy hiểm này để giúp đức tin của họ nơi Ngài mạnh mẽ hơn. Đức Chúa Trời phải cần bốn mươi năm để “hạ” lòng kiêu ngạo của dân Y-sơ-ra-ên xuống, không cậy sự khôn ngoan và khả năng của mình; và Ngài cũng cần bốn mươi năm “thử” họ để họ thấy điểm yếu của mình, mà sống “nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra”.

 

Đức Chúa Trời thường “thử” chúng ta trong lãnh vực chúng ta xem là quan trọng nhứt của đời sống mình, và Ngài thường “thử” chúng ta trong nghịch cảnh, để giúp chúng ta càng lúc càng giống Chúa Cứu Thế Jesus hơn. Bốn mươi năm rồi Đức Chúa Trời tiếp tục “hạ” và “thử” con dân Ngài thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh