“Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. 2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi. 3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài; 4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội. 5 Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. 7 Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. 8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.” (Mác 12:3-5, 7-8).

 

 

Chúng ta được giới thiệu “Tin Lành”, không phải là một tin lành trong số hàng ngàn tin lành khác; nhưng là “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Đức Chúa Trời”. Để giới thiệu “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Đức Chúa Trời”, chúng ta được làm quen với Giăng Báp-tít, một sứ giả “dọn đường” cho Đức Chúa Jesus Christ, và giới thiệu Ngài với dân chúng.

 

Ngày nay, là con dân của Đức Chúa Jesus Christ”, chúng ta cũng là sứ giả của Ngài giống như Giăng Báp-tít ngày xưa. Giống như Giăng Báp-tít, chúng ta “không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài”; nhưng giống như Giăng Báp-tít, chúng ta được vinh dự phục vụ Ngài. Giống như Giăng Báp-tít, chúng ta có sứ điệp về sự ăn năn tội và sự tha thứ tội, vì đó là sứ điệp mà con người tội lỗi cần nghe. Giống như Giăng Báp-tít, chúng ta phải sống đời sống đạo đức, không phải ăn mặc khác người; nhưng sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Jesus Christ. Cũng giống như Giăng Báp-tít, chúng ta phải chỉ cho người khác biết về Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà họ cần.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh