“Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình.” (Lu-ca 11:1).

 

 

 

Nếu chúng ta sống mà không cần cầu nguyện, Chúa Cứu Thế Jesus cũng đã không cầu nguyện. Nếu giống như chúng ta sống mà không cần cầu nguyện, một môn đệ nào đó của Chúa Cứu Thế Jesus đã không mở lời xin Ngài dạy cầu nguyện. Nếu chúng ta sống mà không cần cầu nguyện, Chúa Cứu Thế Jesus cũng đã không trả lời đối với lời xin của một môn đệ: “Xin dạy chúng con cầu nguyện.” Nhưng Chúa Cứu Thế Jesus đã sống với sự cầu nguyện, Ngài cầu nguyện “thâu đêm”, Ngài cầu nguyện “càng thiết”, và Ngài đáp ứng ngay lời xin dạy cầu nguyện của một môn đệ.

 

Chúng ta có cầu nguyện như Chúa Cứu Thế chưa ? Nếu có người biết và thấy chúng ta cầu nguyện, họ có muốn biết cầu nguyện như th nào không ?

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh