1. Thư Gởi Hội Thánh CMA Úc Châu  

2. Những Điều Cần Biết Về Việc Ghi Danh 2019 / Registration Information 

3. Phiếu ghi danh