Thỉnh thoảng chúng ta lại nhận được tin tức nơi nào đó đang xẩy ra phép lạ (miracle). Tin tức đó được truyền đi như là một xác chứng Chúa đang đồng công với một số người tại Hội Thánh đó, quyền năng của Chúa đang được thực thi một cách đặc biệt nơi địa phương đó, và người địa phương vui mừng tuyên bố : “Thượng Đế còn làm phép lạ”. Người vô tín nghe tin thì gạt đi ngay, còn những người theo Chúa từ lâu cứ tưởng đâu Thượng Đế không còn thi thố năng quyền làm phép lạ, ai ngờ đâu Thượng Đế vẫn còn làm phép lạ. Nghĩ sao đây ?

Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước có ghi rất nhiều phép lạ. Khởi đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, muôn loài vạn vật là phép lạ lớn nhất, và tất cả mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là phép lạ. Thi-thiên 104 ca tụng tất cả công việc Chúa làm là phép lạ. Chúa Jêsus, Ngôi Hai Đức Chúa Trời, thành nhân qua lòng trinh nữ Ma-ri quả là phép lạ. Sự tái sinh của Cơ Đốc nhân là phép lạ tuyệt vời, Từ một tội nhân đáng bị hư mất đời đời, phút chốc được Đức Chúa Trời “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), nhưng mấy ai trong con cái Chúa chúng ta thực tâm cảm nhận được đó là phép lạ. Và cũng vậy , một người sau khi cầu nguyện tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, tức khắc : “từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18) thì đó là phép lạ Chúa làm, nhưng mấy ai thực tâm cảm nhận được điều này. Lạ thay. Nhưng nếu có một vị bị bệnh nan y cầu nguyện xong, bệnh thuyên giảm, thì nhận ra ngay “Thượng Đế còn làm phép lạ”, loan tin thật nhanh chóng cho mọi người hay. Hình như chúng ta coi việc cứu một linh hồn ra khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết mất, để được sự sống đời đời là những gì quá xa vời, ít khi nghĩ tới, nhưng phép lạ cứu một người bị bệnh nan y dẫu chỉ sống tạm thêm ít lâu đi chăng nữa vẫn là những gì gần gũi với tâm chúng ta hơn. Hình như chúng ta để tâm đến việc thấy được có kết quả tốt nhãn tiền hơn là những gì có trong tương lai mà chúng ta không thấy được. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân và quý anh chị con cái Chúa tin rằng mỗi người trong chúng ta có một câu trả lời cho mình. Phép lạ “trở nên con cái Đức Chúa Trời” mấy ai vui mừng quá nỗi, đi đâu cũng nói, nức lòng ca ngợi Chúa. Nhận được vài phép lạ cỡ thấp đáp ứng cho cá nhân mình, gia đình mình thì thật vui mừng, và đây cũng là tâm trạng của người đang chia sẻ niềm tin cùng quý độc giả. Phải chăng Sa-tan cũng đang từ từ đánh lạc hướng chúng ta trong vấn đề này ? Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Jêsus phán với một số người làm phép lạ mà quên đi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, điều răn tối yếu, “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Ngày nay, con cái Chúa chúng ta có năng quyền làm phép lạ ? Và có cần làm phép lạ  để chứng tỏ năng quyền của Chúa không ?

Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước ghi rất nhiều phép lạ do người thuộc về Chúa làm. Khởi đầu là Chúa giúp cho Mô-se làm phép lạ. Mô-se ném cây gậy mình xuống đất, gậy mình biến thành con rắn. Mô-se nắm đuôi con rắn nhấc lên, rắn biến thành cây gậy : “Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn; Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay” (Xuất-Ê-díp-tô ký 4:2-4). Phép lạ Mô-se làm nhiều lắm. Tiên tri Ê-li cũng làm phép lạ.  Ông đã làm “bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình” (I Các Vua 17:16), cho người góa bụa ở Sa-rép-ta, xài hoài mà không hết, không thiếu. Tiên tri Ê-li đã làm đứa trẻ chết sống lại, đã khiến trời ngưng mưa trong ba năm, rồi lại khiến trời mưa xuống. Tiên tri Ê-li-sê cũng đã làm phép lạ. Ê-li-sê hóa dầu ra nhiều, kêu người chết sống lại, cất chất độc khỏi nồi canh, khiến bệnh phung của Na-a-man biến mất, làm lưỡi rìu bằng sắt nổi lên trên mặt nước (II Các Vua 4-6).

Trong khi thi hành chức vụ tại thế, Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ. Ngài đã hóa nước thành rượu ở tiệc cưới Ca-na (Giăng 2:1-10), Ngài hóa bánh cho trên năm ngàn người ăn (Lu-ca 9:10-17), Ngài đã đi bộ trên mặt biển (Ma-thi-ơ 14:22-23).

Các sứ đồ đã làm phép lạ. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã ghi lại thế nào Phi-e-rơ và Giăng đã khiến cho người đã bị què từ lúc mới sinh ra đi được (Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11 ; 14:8-10), bóng của Phi-e-rơ cũng chữa cho người bệnh được lành (Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16), Phi-e-rơ đã kêu người chết sống lại (Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43) v.v.

Thế nào là phép lạ ? Trong Kinh Thánh có 3 từ để chỉ phép lạ. Bài giảng của Phi-e-rơ trong ngày lễ Ngũ Tuần có nói đến Chúa Jêsus như sau : “Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép (miracle), sự lạ (wonder) và dấu lạ (sign) ở giữa các ngươi” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:22). Như vậy chúng ta có thể hiểu :

Phép lạ (miracle) là việc làm bởi quyền năng siêu nhiên (supernatural power). Chúa Jêsus đã có quyền năng siêu nhiên chế ngự sóng gió của biển, đi bộ trên mặt nước, đổi dung chất nước thành rượu, tạo ra vật chất bánh và cá, đuổi quỷ, khiến người chết sống lại v.v.

Sự lạ (wonder) là gây cảm xúc cho con người về một sự việc thật lạ lùng mà con người khó tưởng tượng nổi. Khi Chúa Jêsus chữa lành người đau bại, “Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy” (Mác 2:22).

Dấu lạ (sign) là ấn chứng về người có thẩm quyền. Giáo sư Ni-cô-đem đã thưa với Chúa Jêsus như sau : “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được” (Giăng 3:2). Phao Lô đã minh chứng chức vụ sứ-đồ của mình như sau : “Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ” (II Cô-rinh-tô 15:10).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Từ khi đến với Hội Thánh Chúa Kingsgrove, người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng tất cả công việc của Chúa làm trên Hội Thánh Ngài, trên mỗi đời sống con cái Ngài đều là phép lạ. Đôi khi các ý tưởng Sa-tan tiềm ẩn trong chúng ta che khuất để chúng ta không thấy và chúng ta chỉ thấy tài năng mình. Những anh chị đang đắc dụng trong nhà Chúa hẳn chiêm nghiệm được điều, và tôi tin rằng quý anh chị đã nhanh chóng nhận ra phép lạ Chúa đang làm trên con người mình. Người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị đã nhiều lần cúi đầu tạ ơn Chúa trong tâm tình : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10). Cảm tạ Chúa vì những phép lạ Ngài đã đặt để trên con cái Ngài.

Vài lời tâm tình

Mấy tuần nay, tôi đã trải qua những giờ phút để nỗi buồn lang thang trong tâm kèm theo nước mắt khi phải trực diện hàng ngày với nghịch cảnh của một số người thân trong Chúa, và chị dâu.

Một cặp vợ chồng con cái Chúa của Hội Thánh đang trải qua những giờ phút khốn khó nhất của đời người. Không hiểu Chị còn được bao ngày nữa, còn Anh thì bị giải phẫu cắt một phần gan. Tôi chỉ biết hằng đêm cầu nguyện xin Chúa, Đấng Thương Xót, ban cho Anh Chị được sự bình an, thêm sức cho Anh Chị để anh chị chịu đựng trong tình yêu của Ngài và theo ý chỉ của Ngài.

Em trai của một chị con cái Chúa khác cũng bị ung thư ở giai đoạn cuối, nhìn sự tiều tụy của Chị, tôi biết rằng Chị hết sức đau đớn cho số phận của người em mình. Và tôi cũng chỉ biết hằng đêm cầu nguyện xin Chúa, Đấng An Ủi lau sạch nước mắt cho chị, thêm sức cho Chị để Chị chịu đựng trong Ý Ngài.

Chị dâu tôi, một con cái Chúa Công Giáo, được coi là khỏe mạnh cũng đã bị một chứng bệnh rất lạ, không biết còn sống được bao ngày nữa. Bác sĩ chuyên khoa đã cho một liều thuốc rất mạnh sau cùng và cho ống thở qua lỗ mũi vào xâu trong bộ máy hô hấp, để cho Chị thở được đôi chút. Tất cả các cơ quan nội tạng đều bị hệ thống miễn nhiễm tấn công. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho Chị để Chị chịu đựng những ngày đau đớn sau cùng trong Ý Ngài, thêm sức cho anh tôi và các con, các cháu để có sự bình an trong nghịch cảnh quá khó khăn này.

Ông hàng xóm tôi người Đại Hàn, một con cái Chúa Công Giáo cũng bị ung thư, hiện nằm bệnh viện ba ngày một tuần để được chemo-therapy. Người vợ hết sức bình tĩnh lo cho chồng, nhưng cũng tiều tụy sơ sác. Tôi cũng chỉ biết cầu nguyên cho vợ chồng người hàng xóm như cầu nguyện cho anh chị mình.

Bà hàng xóm người Úc, con cái Chúa Công Giáo, đã bị bệnh alzheimer lâu năm. Ông chồng cho chúng tôi biết nhiều lúc bà không còn biết ông là ai, vấn đề vệ sinh bị rơi vào tình trạng bi đát. Nhìn cảnh chịu đựng của một ông già 75 tuổi gầy dóc đi, da mặt biến dạng sần sùi như da cóc, tôi không tránh khỏi mủi lòng. Tôi cũng chỉ biết cầu nguyên cho vợ chồng người hàng xóm Úc như cầu nguyện cho anh chị mình.