Trong cuộc sống, chúng ta trải qua nhiều lần lựa chọn. Chúng ta chọn chồng chọn vợ. Chúng ta chọn bạn mà kết thân. Chúng ta chọn nhà thờ mà tham gia. Chúng ta chọn địa điểm và kiểu nhà mình ở. Chúng ta chọn kiểu và màu xe hơi mình lái. Chúng ta chọn ngân hàng để gởi tiền. Đương nhiên, khi chọn chồng hay chọn vợ, chúng ta chọn người chồng tốt, người vợ hiền. Khi chọn bạn, chúng ta chọn người bạn trung thành. Khi chọn nhà thờ, chúng ta chọn nơi có sự dạy dỗ đúng với Kinh Thánh. Khi chọn địa điểm nơi ở và căn nhà mình sống, chúng ta chọn nơi an ninh. Khi chọn xe, chúng ta chọn xe bền. Khi chọn ngân hàng để gởi tiền, chúng ta chọn ngân hàng nào sẽ không bị phá sản...
Nhưng chọn Đấng chúng ta thờ phượng và phục vụ là sự lựa chọn quan trọng hơn cả.
Giô-suê đã tuyên bố cùng người Do Thái rằng: “ Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục vụ, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở.”