Theo bài tường thuật của ký giả Henry Jacobson, có 6 người thợ mỏ Irish đã bị dồn vào thế phải có một quyết định rất đau lòng. Đang khi họ làm việc trong mỏ sâu đến 500 m trong lòng đất thì một phần mỏ bị sụp. Một người bạn của họ bị kẹt trong phần đất sụp. Rồi bùn và nước bắt đầu tràn vào mỏ. Sáu người thợ này biết rằng trừ phi lo thoát thân ngay, họ mới có hy vọng sống vì mọi lối thoát sắp sửa bị lắp kín. Tuy rất đau lòng, nhưng họ đã phải quyết định bỏ người bạn đang bị kẹt lại, vì nếu không, 6 người này cũng phải chết.

Dù bạn bè có thương nhau đến đâu, nhưng khi bị dồn vào thế kẹt, người ta vẫn có thể bỏ bạn. Trái lại, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ con cái Ngài, cho dù tình hình có tuyệt vọng đến đâu hay nan đề của người ấy có to tát đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn ở bên cạnh để đáp ứng nhu cầu của người ấy bằng sự khôn ngoan và năng lực của Ngài. Ngài sẽ không bỏ con cái Ngài trong bất cứ trường hợp nào. Một tác giả trong Kinh Thánh, sau khi đã kinh nghiệm thật sâu xa sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đã viết rằng: “Khi cha mẹ bỏ tôi thì Đức Chúa Trời tiếp nhận và chăm sóc tôi.”