Thay vì so sánh mình với người khác, hãy nhận ra rằng những gì Chúa ban cho bạn chính xác là những gì bạn cần cho hành trình Ngài đã thiết kế cho riêng bạn. (Khuyết danh)