Niềm Tin
Bài 262 Lễ vật Giáng Sinh
Ngày: 22-02-2024 | Lượt Xem: 99
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong các mùa Giáng Sinh sẽ tới, người đời chắc chắn cũng sẽ mua “quà Giáng Sinh” như tập tục. Còn chúng ta, những con cái Chúa cũng sẽ không quên thực thi ba điều : 1. “Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ” (Rô-ma 12:1). 2. “Dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15). 3. “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16). (Chi tiết của ba điều ở phần cuối).
Bài 261 Sự lựa chọn của người trần thế
Ngày: 04-02-2024 | Lượt Xem: 742
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy lấy câu Kinh Thánh sau đây làm tiêu chuẩn trong việc “lựa chọn” : “phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) mà “lựa chọn”.
Bài 260 Nghĩ về hai chữ Tự Bỏ
Ngày: 13-01-2024 | Lượt Xem: 1470
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Trong vấn đề “tự bỏ”, cùng nhau chúng ta “loại bỏ” cái xấu mà Kinh Thánh đã cho biết (Ga-la-ti 5:19-21), (Ê-phê-sô 4:31) để sống “đẹp” trong gia đình và giao tế ngoài xã hội, “xóa bỏ” lỗi lầm người khác làm cho mình bằng sự “tha thứ”, “lìa bỏ” tất cả những tội lỗi do bản tính xác thịt gây ra (Ga-la-ti 5:19-21), hễ nhận biết những người đồng đạo có mưu đồ gian ác (I Cô-rinh-tô 5:11), hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em (I Cô-rinh-tô 5:13) kẻo mình bị vấp phạm lúc nào không hay, và đừng “dứt bỏ”, xong tìm cách giúp họ biết hầu việc Chúa cách ngay lành trung tín (Ma-thi-ơ 25:21), khi đã bước vào những trọng trách trong Hội Thánh Chúa, từ bỏ danh, lợi, quyền mình có nơi trần thế để hầu việc Chúa, dẫu bị người đời cho là kẻ ngu dại (I Cô-rinh-tô 4:10), không “chối bỏ” những điều chính đáng như tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình (I Phi-e-rơ 3:15), không bịt tai khi nghe lẽ thật, và không xây hướng về chuyện huyễn (II Ti-mô-thê 4:4).
Bài 259 Con cái Chúa và sự tự xét
Ngày: 15-12-2023 | Lượt Xem: 1811
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Không phải Cơ Đốc nhân nào cũng biết “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình”, chỉ những Cơ Đốc nhân “tự xét” nhận ra “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12), “tự xét” nhận ra “Đấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21), và “tự xét” - “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5), thế là tiến bước “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy”. Cơ Đốc nhân “tự xét” - “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” để làm gì ? Đây là Lời Chúa phán để ta “tự xét” - “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12).
Bài 258 Nghĩ về chữ NGUYỆN
Ngày: 25-11-2023 | Lượt Xem: 1841
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúa Jêsus phán : “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mác 8:34). Chúa Jêsus không ép buộc Cơ Đốc nhân “phải” theo Ngài, nhưng “tự nguyện” theo Ngài. Người tự nguyện theo Chúa chân chính thường hội đủ 5 điều cần : nhìn thấy chủ đích, hiểu biết, khả năng nhận định, có nghị lực và dám hi sinh. Người tự nguyện hội đủ 5 điều trên còn phải tự nguyện đưa mình vào kỷ luật và tuân theo.
Bài 257 Tự quản đời sống, tâm thần và tâm linh
Ngày: 01-11-2023 | Lượt Xem: 1871
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cơ Đốc nhân chân chính biết rằng phải “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15), là mời Chúa “quản lý” đời sống mình. Đời sống Cơ Đốc nhân chân chính được Chúa “quản lý”, nên cũng biết rằng “tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Trong thời Cựu Ước, vua Đa-vít chịu Chúa “quản lý” nên lúc nào cũng cầu xin : “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài” (Thi-thiên 25:4). Trong thời Tân Ước, Cơ Đốc nhân chân chính chịu Chúa “quản lý” luôn quyết tâm “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16). Cơ Đốc nhân chân chính biết tự quản tức là biết “bảo quản” và “quản lý” đúng cách để “Good for me” và “Glory for God”.
Bài 256 Bồi bổ - bồi dưỡng thân thể, tâm hồn và tâm linh
Ngày: 06-10-2023 | Lượt Xem: 1888
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính “bồi dưỡng” tâm linh qua việc đọc, học, suy gẫm Lời Chúa trong Kinh Thánh, để biết “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Chính Ngài là “Chúa Bình An” sẽ “giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Nhờ “bồi dưỡng” thân thể, tâm hồn và tâm linh đúng cách, con cái Chúa chân chính sẽ có cuộc sống “bình dị,tự nhiên, vui vẻ, khỏe” suốt đời.
Bài 255 Tự phê và phê bình
Ngày: 08-09-2023 | Lượt Xem: 1880
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Người luôn “tự phê” vì biết : Muốn giỏi phải biết mình dở chỗ nào. Chúng ta không cần “tự phê” trước công chúng hay người thân quen vì chẳng ích gì. Một mình, mình biết, một mình, mình hay là đủ. Khỏi nhận thêm lời “phê bình” trong thiên hạ. Con cái Chúa chân chính “tự phê” theo tiêu chuẩn chân lý trong Kinh Thánh và “nhìn xem Đức Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 12:2), là trình lên Chúa “tự phê” của mình. Chính Chúa sẽ giúp chúng ta “được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12).
Bài 254 Suy tư về hai chữ tự vấn
Ngày: 06-08-2023 | Lượt Xem: 1904
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cơ Đốc nhân chân chính “tự vấn” với chủ đích là “biết mình” thế nào để “hoàn chỉnh” và “vững lòng bền chí” (Thi-thiên 27:14) “nhắm mục đích mà chạy” (Phi-líp 3:14), tránh được chạy bá vơ, để trung tín “hầu việc Chúa” không vì danh cho mình, vì lợi vật chất cho người thân, họ hàng, hoặc cho bản thân mình, thì một ngày nào đó trong đời chúng ta sẽ cảm nhận nghe được tiếng Chúa phán “Được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21).
Bài 253 Nghĩ về hai chữ tự nhiên
Ngày: 07-07-2023 | Lượt Xem: 1950
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Cơ Đốc nhân chân chính luôn coi tất cả người cùng niềm tin vào Cứu Chúa Jêsus khác chủng tộc, khác giáo phái không những là tín hữu mà hơn thế nữa là những người có cùng một Cha, như trong câu mở đầu của bài cầu nguyện chung “Lạy Cha chúng tôi (con) ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:9), nên “tự nhiên” “yêu mến lẫn nhau” (I Giăng 4:7). “Con cái Đức Chúa Trời” mà không “yêu mến lẫn nhau” là không “tự nhiên” phải lẽ.