Niềm Tin
Bài 208 Coi như chết về ghen ghét
Ngày: 10-09-2020 | Lượt Xem: 357
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Ghen ghét, đố kị” như cỏ dại ăn hết chất mầu của vườn hoa yêu thương. “Ghen ghét, đố kị” ngược với yêu thương, nó như tấm màn dầy đặc bao phủ những tính tốt khiến chúng ta không làm trọn được những việc lành do Đức Thánh Linh đặt trong lòng chúng ta : “Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Con cái Chúa chân chính chúng ta muốn giữ được lòng yêu thương, phải chết về tính xác thịt “ghen ghét”, phải loại bỏ “ghen ghét, đố kị” trong đời sống theo Chúa.
Bài 207 Coi như chết về tranh đấu
Ngày: 29-08-2020 | Lượt Xem: 816
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính chúng ta phải học biết chết vì “tranh đấu”, tranh cạnh, bất hòa, tranh biện cãi cọ. Chúng ta cùng nhau luôn tâm niệm : “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh” (Phi-líp 2:3). Muốn “tranh đấu”, hãy “tranh đấu” với mình để chết về “tranh đấu” với người, nhất là với anh chị em trong Chúa, cùng Hội Thánh Chúa hay khác Hội Thánh Chúa
Bài 206 Hi vọng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 06-08-2020 | Lượt Xem: 917
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Chúng tôi những con cái Chúa chân chính với niềm tin đích thực cảm nhận được niềm hi vọng trong đời này và đời sau. Chúng tôi “Biết Ra Sao Ngày Mai” và cũng biết luôn cả “Biết Ra Sao Đời Sau” với cảm nhận chắc chắn rằng cái “Ra Sao” là cái gì. Hi vọng của con cái Chúa chúng tôi vững vàng trên Lời Hứa của Chúa trong cả Kinh Thánh. Nhà xuất bản Thomas Nelson đã xuất bản một cuốn sách nhỏ “Hope” for hungry heart” - Hi vọng cho những tâm hồn đói khát. Cuốn sách nêu ra nhiều vấn đề trong đời sống con người. Vấn đề nào cũng có lời hứa trong Kinh Thánh, lời hứa cho cả người tích cực lẫn người tiêu cực… Con cái Chúa chân chính chúng tôi “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (Phi-e-rơ 3:15). Chúng tôi hi vọng Lời Chúa, Sự Vui Mừng Ngài ban, Ánh Sáng Của Ngài đã và đang dẫn dắt chúng tôi “Biết Ra Sao Ngày Mai” và cũng biết luôn cả “Biết Ra Sao Đời Sau”. Còn gì bình an hơn, phước hạnh hơn. Chúng tôi chân thành ước mong quý vị cũng được hưởng sự bình an, vui mừng trong đời này và sự cứu rỗi trọn vẹn khi qua đời, qua sự tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình. Chân thành ước mong quý vị tin nhận Đức Chúa Jesus ngay ngày hôm nay.
Bài 205 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa - Tự trọng
Ngày: 19-07-2020 | Lượt Xem: 1002
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính chúng ta càng phải tự trọng, vâng lời hoàn toàn những lời dậy của Chúa Jêsus và Lời Chúa trong Kinh Thánh gồm cả làm lành và tội lỗi vì đó là Chân Lý, Lẽ Thật, Lẽ Phải. Chẳng những chúng ta ý thức mình là người, mà còn là “dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Con cái Chúa tự trọng biết quý cả thân thể mình, vì nó “đã được mua chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20), là “được mua chuộc” bằng chính sinh mạng của Cứu Chúa Jêsus. Thân thể này đã trở nên : “chi thể của Đấng Christ... là đền thờ của Đức Thánh Linh… Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (Cô-rinh-tô 6:15, 19-20).
Bài 204 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa – Can đảm
Ngày: 09-07-2020 | Lượt Xem: 1001
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Can đảm thể chất chúng ta cần tập luyện mới có. Can đảm tinh thần cũng phải tập luyện. Nhưng con cái Chúa chân chính dễ có can đảm tinh thần hơn khi biết “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:2-3), và cũng nhờ đó mà thêm can đảm. Con cái Chúa chúng ta cũng cần ghi lòng tạc dạ Lời Chúa Jêsus phán cùng môn đồ “ Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình (can đảm), vác thập tự giá (chịu đựng sự nhọc nhằn, cực khổ) mình mà theo ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).
Bài 203 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 28-06-2020 | Lượt Xem: 1037
Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính chờ chết hay chờ giặc bắt. Chịu đựng tiêu cực đấy. Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính “giỏi” vẫn chiến đấu tới cùng. Đó là sự chịu đựng tích cực. Trong cuộc chiến thuộc linh, Thánh Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chịu đựng cách tích cực : “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3). Thánh Phao-lô chịu đựng tích cực vì biết chắc sự chịu đựng của mình đem ích lợi chẳng những cho mình, mà còn cho nhiều người khác. Thánh phao lô hãnh diện về sự chịu đựng của mình như sau : “Vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.” (II Ti-mô-thê 2:9-10).
Bài 202: Coi như chết về thù oán
Ngày: 13-06-2020 | Lượt Xem: 1025
Con cái Chúa chân chính phải chết về “thù oán”. Và nếu chúng ta nhận biết ai tin sai, suy tưởng lầm, thì chúng ta “hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại” (Ga-la-ti 6:1).
Bài 201: Coi như chết về phù phép
Ngày: 24-05-2020 | Lượt Xem: 985
Kinh Thánh dạy : “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21), trong đó phù phép là một tội lỗi, người phạm tội này không được hưởng nước Đức Chúa Trời, và nếu không ăn năn, thản nhiên tiếp tục phạm tội thì “sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9).
Bài 200: Coi như chết về hình tượng
Ngày: 04-05-2020 | Lượt Xem: 1088
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính phải “bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9), bỏ hình tượng thấy được, luôn cả hình tượng không thấy được. Là con cái Chúa chúng ta “Phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền Luật lệ Ký 6:5), và “phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”.
Bài 199: Nhận định trong đời Phần 4 - Tinh thần trách nhiệm
Ngày: 25-04-2020 | Lượt Xem: 1035
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Tinh thần trách nhiệm, tinh thần “nợ” đã khiến Thánh Phao-lô “chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24). Mỗi chúng ta cũng phải nhận định về trách nhiệm của mình trong công việc nhà Chúa. Chúng ta có trách nhiệm lãnh “nợ” cho cái “duyên” trên bước đường theo Chúa. Đúng là “duyên nợ” đấy.