Dưỡng Linh
CHÚA JESUS LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN
Ngày: 21-02-2020 | Lượt Xem: 1357
Giăng (John) 8:3-12
LƯỠNG TỊCH (DUAL CITIZENSHIP)
Ngày: 14-02-2020 | Lượt Xem: 1194
Phi-líp (Philippians) 3:20-21
CON CHIÊN NGOAN ĐẠO HAY MÔN ĐỒ CHÚA JESUS?
Ngày: 08-02-2020 | Lượt Xem: 882
Phi-líp (Philippians) 3:4-11
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Ngày: 31-01-2020 | Lượt Xem: 827
Giăng (John) 21:15-17
KHỦNG HOẢNG THUỘC LINH (SPIRITUAL CRISIS)
Ngày: 24-01-2020 | Lượt Xem: 1170
Giăng (John) 11:1-6
LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM
Ngày: 17-01-2020 | Lượt Xem: 912
Ma-thi-ơ (Matthew) 14:30-33
THÊM MỘT NĂM NỮA CÓ GÌ KHÁC KHÔNG?
Ngày: 10-01-2020 | Lượt Xem: 882
Kinh Thánh: Lu-ca (Luke) 13:6-9
SUY GẪM 246: CHUẨN BỊ NGÀY CHẾT
Ngày: 12-02-2019 | Lượt Xem: 1838
“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết… Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.” (Giăng 12:108).
SUY GẪM 245: SỐNG CÒN
Ngày: 05-02-2019 | Lượt Xem: 1748
“Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin,… đóng trại tại Rê-phi-đim;… Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? 4 Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! 5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 6 Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi,.. ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ… dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ… nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?” (Xuất Ê-díp-tô ký 17:1-7).
SUY GẪM 244: “PHƯỚC”
Ngày: 29-01-2019 | Lượt Xem: 1390
“Đức Chúa Jêsus… bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:1-12).