Ban Nhi Đồng

The Children Leader Group 2014:

v  Cô Nguyễn Phúc Ái Khanh

v  Cô Tôn Nữ Thu Sương

v  Cô Phạm Thị Phương Thảo

v  Cô Trần Kim Hoàng

v  Cô Nguyễn Thị Bích Vân

 

 

Sunday School Children Group:

+       Esther - 9 to 12 years old

+       David - 6 to 8 years old

+       Samuel - 4 to 6 years old

+       Benjamin - under 4 years old

 

***Sunday school will start on Sunday 9 February 2014***