HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI ÚC (SYDNEY)

@ Tại Kingsgrove (207 Stoney Creek Road, Kingsgrove, NSW 2208, kế Bexley Golf Course), mỗi Chúa Nhựt:

  • Trường Chúa Nhựt : 10g00 sáng – 10g45 sáng
  • Thờ phượng            : 11g00 sáng – 12g15 trưa
  • Nhóm Anh ngữ        : 11g00 sáng – 12g15 trưa
  • Nhi đồng                  : 11g00 sáng – 12g15 trưa

 

@ Tại Smithfield (góc The Horsley Drive và Justine Street, Smithfield), mỗi chiều Chúa nhựt:

  • Trường Chúa Nhựt : 02g30 – 03g15 chiều
  • Thờ phượng            : 03g30 – 05g00 chiều
  • Nhóm Anh ngữ        : 03g30 – 05g00 chiều
  • Nhi đồng                  : 03g30 – 05g00 chiều