Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

 

1

 

Mai Cao Hổ

 

Thư ký

 

0404 735 745

 

2

 

Nguyễn Phúc Ái Khanh

 

Thủ quỹ

 

0403 326 742

 

3

 

Hồ Sỹ Linh

 

Phụ tá Thư ký - Kingsgrove

 

0425 208 927

 

4

 

Nguyễn Quốc Văn

 

Phụ tá Thư ký - Tình Thương

 

0430 100 402

 

5

 

Judy Hiền Nguyễn

 

Phụ tá Thủ quỹ - Kingsgrove

 

0450 211 033

 

6

 

Steven Châu

 

Phụ tá Thủ quỹ - Tình Thương

 

0410 757 919

 

7

 

Huỳnh Văn Quân

 

Nghị viên - Kingsgrove

 

0424 881 979