Hội Thánh Tin Lành Springvale Central

Giờ thờ phượng: 1:00pm - 2:30pm chiều Chúa nhật.
Quản nhiệm: Mục sư Truong Hoang Ung ( 0395746997 / 0425793097 )
MS Thanh thiếu niên Rev . Steve & Mrs Linda Laughlin ( 0432987378 / 0434079546)
Rev. Nelson & Kim Koh ( 0397533362/0421122405)