Giáo viên:
  • Mục sư Đoàn Trung Chánh
  • Bà MS Chánh
  • Anh Nguyễn Xuân Cao

Số học viên: có khoảng 45 người tổng cộng.
Tài liệu: Lịch sử tuyển dân (Tập III:Các-vua – Ma-la-chi)
Giờ học: 10g00 sáng (Kingsgrove) 2g30 chiều (Tình Thương)


 

Lớp Trường Chúa Nhựt 1 (Kingsgrove)
Giáo viên: Mục sư Đoàn Trung Chánh
 

Lớp Trường Chúa Nhựt 2 (Kingsgrove)
Giáo viên: Bà MS Chánh

 
Lớp Trường Chúa Nhựt 3 (Kingsgrove)
Giáo viên: A. Nguyễn Xuân Cao
 
Lớp Trường Chúa Nhựt 1 (Agape)
Giáo viên: Mục sư Đoàn Trung Chánh

 

Lớp Trường Chúa Nhựt 2 (Agape)
Giáo viên:
Bà MS Chánh