Đoàn Trung Chánh

 Mục sư Quản nhiệm
 Mobile: 0422 883 275
 
 
 
 
 
 
 

 Đoàn Khoa Nam

 Mục sư Thanh Thiếu niên
 Mobile: 0415 133 698

 

 
 
   
   
UVMV Nguyễn Phan Thi (Phụ tá quản nhiệm)

 Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
 
Phụ tá quản nhiệm

 Mobile: 0434 246 117
 Phone: 02 9738 9915
 Email:
 nguyenphanthi7@yahoo.com.au