“Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì Các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Ma-thi-ơ 4:5-7).

 

 

 

Khi đưa Chúa Cứu Thế Jesus lên nóc đền thờ và thách thức: “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì Các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng” ma quỷ muốn Đức Chúa Trời chứng minh sự hiện hữu của Ngài và sự chăm sóc của Ngài qua phép lạ. Nhưng Chúa Cứu Thế Jesus khước từ lời thách thức này, vì ma quỷ đưa ra vấn đề không phải để tìm hiểu và để tin cậy Đức Chúa Trời.

 

Ngày nay có những người đòi hỏi Đức Chúa Trời thi hành phép lạ để chứng minh sự hiện hữu và sự chăm sóc của Ngài; nhưng có lần Chúa Cứu Thế Jesus phán: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Lu-ca 16:31).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh