Dưỡng Linh
SUY GẪM 193: TA ĐƯỢC, CHÚA CHỊU
Ngày: 20-11-2017 | Lượt Xem: 1069
“Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch… Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.” (Mác 1:40-45).
SUY GẪM 192: THẦY VÀ TRÒ
Ngày: 13-11-2017 | Lượt Xem: 1198
“Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi.” (Ma-thi-ơ 10:24-25).
SUY GẪM 191: BÌNH AN HAY GƯƠM GIÁO ?
Ngày: 06-11-2017 | Lượt Xem: 1334
“Chớ tưởng rằng Ta đến để đem sự bình an cho thế gian; Ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.” (Ma-thi-ơ 10:34).
SUY GẪM 190: CÓ VÀ KHÔNG CÓ
Ngày: 30-10-2017 | Lượt Xem: 1030
“Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.” (Ma-thi-ơ 13: 10-12).
SUY GẪM 189: GIỐNG TỐT
Ngày: 23-10-2017 | Lượt Xem: 981
“Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” (Ma-thi-ơ 13:23).
SUY GẪM 188: VÂNG LỜI
Ngày: 16-10-2017 | Lượt Xem: 1034
“Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:3-4).
SUY GẪM 187: THỬ CHÚA ?
Ngày: 09-10-2017 | Lượt Xem: 1157
“Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì Các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Ma-thi-ơ 4:5-7).
SUY GẪM 187: GIA PHỔ
Ngày: 02-10-2017 | Lượt Xem: 1214
“Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 1:1).
SUY GẪM 186: BÀI HỌC VỀ SỰ CÁM DỖ
Ngày: 25-09-2017 | Lượt Xem: 1181
“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói…” (Ma-thi-ơ 4:1-3).
SUY GẪM 185: PHẦN THƯỞNG
Ngày: 18-09-2017 | Lượt Xem: 1146
Chúa Cứu Thế Jesus phán: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi… Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi… Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.” (Ma-thi-ơ 6:1-2, 5,16).