“Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?” (Ma-thi-ơ 11:2-3).

 

 

 

Giăng Báp-tít là sứ giả “dọn đường” cho Chúa Cứu Thế Jesus, người đã rao giảng mạnh mẽ, kêu gọi mọi người ăn năn tội, và dân chúng khắp nơi tìm đến ông để nghe. Giăng Báp-tít là người giới thiệu Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi”, và là người thi hành lễ báp-têm cho Ngài. Giăng Báp-tít trung thành và ngay thẳng với sứ mạng được giao phó, dám lên tiếng phản đối vua Hê-rốt lấy em vợ của mình nên bị tù. Từ trong ngục tù, Giăng Báp-tít sai môn đệ của mình hỏi Chúa Cứu Thế Jesus: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?”

 

Nan đề của Giăng Báp-tít không phải là bị tù; nhưng nan đề là không biết bao nhiêu công sức mình đổ ra có phải là “công con cóc” không. Nan đề của Giăng Báp-tít đối với chức vụ của Chúa Cứu Thế Jesus không phải là ông không biết Ngài đã làm những gì; nhưng những gì Ngài đã thực hiện chưa đủ để ông tin Ngài là “Đấng phải đến”. Nói cách khác, nếu Chúa Cứu Thế Jesus là “Đấng phải đến”, tại sao ông tiếp tục ngồi trong tù ? Nếu Chúa Cứu Thế Jesus là “Đấng phải đến”, tại sao vua Hê-rốt tiếp tục sống vô đạo đức và cai trị đất nước ?

 

Tuy nhiên, qua sự dạy dỗ, Chúa Cứu Thế Jesus cho Giăng Báp-tít biết rằng mặc dầu Ngài đang hiện diện, nhưng thời kỳ cuối cùng vẫn chưa đến; ngày ấy mọi sự sẽ tỏ tường.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh